Կրթության ոլորտի հակակոռուցպոին միջոցառումների ծրագրի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետի կատարողականի արդյունքներ