ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համատեղ Հայաստանում առողջության պարտադիր ապահովագրության հայեցակարգի և միջոցառումների ծրագրի մշակում, հիմնված միջազգային փորձի վրա:Հայեցակարգի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ:
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը
Հայեցակարգի նախագծի մշակման տևողությունը օր None
Հայեցակարգի քննարկումների տևողությունը օր 0 30
Հայեցակարգի վերաբերյալ անցկացված քննարկումների թիվը հատ 0 7
Քննարկումներին մասնակցած անձանց թիվը մարդ 0 40
Հայեցակարգն ապահովում է առողջության պարտադիր ապահովագրության ներդրման սկզբունքները 0 100
Հայեցակարգն ապահովում է առողջության պարտադիր ապահովագրության ներդրման մեխանիզմները 0 100
Հայեցակարգի՝ ՀՀ կառավարության որոշմամբ ընդունման ժամկետը համապատասխանում է սահմանված ժամկետների 0 100