«Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանել տեղեկատվության այն շրջանակը (ռազմավարական ծրագիր և նրա գործողությունների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն, ֆինանսական հաշվետվություն և այլն), որը ցանկացած բուհ պարտավոր կլինի հրապարակել: Յուրաքանչյուր տարի մշտադիտարկել բուհերի կողմից այդ տեղեկատվության հրապարակումը:
Գնահատման ցուցանիշները Ցուցանիշի չափման միավորը Ցուցանիշի փաստացի արժեքը Ցուցանիշի թիրախային արժեքը
«Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխության նախագծի մշակման ժամկետ օր 0 0
Մշակված նախագծի ընդունում սահմանված ժամկետներում 0 100
Մշակած օրենքի փոփոխությունը ապահովում է բուհի կողմից հրապարակման ենթակա տեղեկատվության շրջանակը 0 100
Օրենքի փոփոխությամբ նախատեսված տեղեկատվություն հրապարակած բուհերի թիվը հատ 0 100
Բուհերի ընդհանուր թիվը հատ None
Տեղեկատվություն հրապարակած բուհերի տեսակարար կշիռը բուհերի ընդհանուր թվում % 50 100