Հստակ չէ ոստիկանություն ընդունվող անձանց ըստ ստորաբաժանումների բաշխման գործընթացը:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Ներկայացնել իրավական ակտերի նախագծեր, որոնցով կսահմանվեն կոնկրետ պաշտոններում նշանակվելու համար անհրաժեշտ մասնագիտությունների ցանկը, պաշտոնում նշանակվելու համար թեկնածուների գիտելիքների ստուգման ընթացակարգը: 2018 թ.-ի օգոստոս Ֆինանսավորում չի պահանջում 0.65

Գնահատման ցուցանիշները
1