ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից կոռուպցիոն վարքագծից զերծ մնալու համար անհրաժեշտ, միջազգային չափանիշների պահանջները արտացոլող գիտելիքների ոչ բավարար մակարդակ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Վերանայել ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի վերապատրաստման ծրագրերը՝ դրանցում նախատեսելով կոռուպցիայի կանխարգելման գիտելիքների և հմտությունների ձևավորմանը միտված նորացված դասընթացներ: 2018թ. փետրվար օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ

Ֆինանսական գնահատականը
0.72

Գնահատման ցուցանիշները
Լրամշակել «Ոստիկանության ծառայողների էթիկա» դասընթացը՝ դրանում առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով շահերի բախման հիմախնդիրներին: 2018թ. մայիս օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 0.93

Գնահատման ցուցանիշները
Մշակել «Ոստիկանության ծառայողների էթիկա» նաև առցանց վերապատրաստման դասընթաց: 2018թ. հոկտեմբեր ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
Ապահովել ոստիկանության աշխատակիցների վերապատրաստումը՝ արդեն իսկ լրամշակված ծրագրով 2018թ. դեկտեմբեր օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ

Ֆինանսական գնահատականը
0.0

Գնահատման ցուցանիշները
1