Ոստիկանության աշխատակիցների կարգապահական պատասխանատվու-թյան ենթարկելու գործընթացի իրավական որոշակիության և կանխատեսելիության ոչ բավարար մակարդակ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Ներկայացնել իրավական ակտի նախագիծ, որով կվերանայվեն ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները, կսահմանվի կարգապահական պատասխանատվությունդրանց խախտման համար: Հստակեցնել կարգապահական տույժերի տեսակների կիրառման հիմքերը: Ապահովել կարգապահական պատասխանատվության ենթարկված անձանց կոպիտ իրավախախտումների, նրանց նկատմամբ կիրառված կարգապահական պատասխանատվության վերաբերյալ իրավական ակտերի՝ հրամանների հրապարակայնությունը՝ ապահովելով գաղտնիության պահանջների ապահովումը: 2018թ սեպտեմբեր Ֆինանսավորում չի պահանջում 0.29

Գնահատման ցուցանիշները
1