Վարորդական վկայականների տրամադրման քննական գործընթացի՝ պրակտիկ վարման ստուգման ընթացքում թափանցիկության և կանխատեսելիության ոչ բավարար մակարդակ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Ապահովել գործնական քննության արդյունքների հրապարակումը: 2018թ. դեկտեմբեր ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
1