Վարորդական վկայականների տրամադրման քննական գործընթացի՝ տեսական ստուգման ընթացքում թափանցիկության և կանխատեսելիության ոչ բավարար մակարդակ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Սահմանել հսկողություն՝ բացառելու համար քննություն ընդունողների կողմից պարզաբանումների նպատակով քննություն հանձնողներին մոտենալու հնարավորությունը: 2018թ մարտ Ֆինանսավորում չի պահանջում 0.83

Գնահատման ցուցանիշները
Ապահովել տեսական քննական գործընթացի արդյունքների հրապարակումը: 2018թ. հոկտեմբեր Ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
1