Բժշկական ծառայությունների մատուցման որակի նորմատիվային դաշտի բացակայություն (Օր.՝ ոչ անհրաժեշտ կամ հին մեթոդներով հետազոտությունների նշանակում, սահմանված նորմերին չբավարարող սարքավորումների կիրառում, որի արդյունքներն այլ բուժհաստատություններւմ չի ճանաչվում և այլն)
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Կլինիկական ուղեցույցերի և պացիենտի վարման գործելակարգերի ներդնում, մասնավորապես , թարգմանում, մշակում, տեղայնացում և ներդնում շուրջ 202 ուղեցույց, 225 գործելակարգ և 134 ընթացակարգ: 2018 թ. դեկտեմբերի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.52

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մշակված ուղեցույցերի, գործելակարգերի և ընթացակարգերի հիման վրա կազմել բուժհիմնարկների գործունեության համար պարտադիր ախտորոշիչ սարքավորումների հագեցվածության ցանկը, այն ներառել լիցենզավորման պայմաններում և առողջապահության տեսչության ստուգաթերթերում: 2018 թ. դեկտեմբերի 15 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մշակել ժամանակացույց առկա իրավակարգավորումների հիման վրա բուժհաստատություններում սարքերի թարմացման վերաբերյալ և ներկայացնել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: 2018թ. նոյեմբերի 15 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի միջոցով լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների իրականացման ընթացակարգի մշակում և հաստատում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: 2018թ. սեպտեմբերի 15 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը լրացուցիչ սերվերներով վերազինելու միջոցառումների ծրագիրն ու դրա ֆինանսական գնահատումը, անհրաժեշտ գնահատումներով, որով հնարավոր կլինի հիվանդի հետազոտման արդյունք հանդիսացող զանազան էլ. ֆայլերի և պատկերների ներբեռնումն ու պահումը համակարգում: 2018թ. դեկտեմբերի 30 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 1.5

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել կառավարության որոշման նախագիծ, 1) որը կկարգավորի պետության մասնակցությամբ առողջապահական կազմակերպություններին ախտորոշիչ և այլ սարքերով ապահովման ընթացակարգը, 2) այդ իրավական ակտում պետք է սահմանվի, որ յուրաքանչյուր տարվա նոր սարքավորումներով ( այդ թվում նաև տարբեր անհատներից և կազմակերպություններից Հայաստանին որպես նվիրատվություն հատկացրած) հագեցված բուժհաստատություների ցանկր, ինչպես նաև յուրաքանչյուր բուժհաստատությանը տրված սարքերի ցանկը պետք է զետեղվի Առողջապահության նախարարության վեբ կայքում մինչև հաջորդող տարվա հունվարի 20: 2018թ. մայիսի 30 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մշակել և ներդնել կլինիկական-լաբորատոր հետազոտման արդյունքների գնահատման ցուցիչների մեկ միասնական համակարգ: 2018թ. օգոստոսի 20 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Բժշկական օգնության մշտադիտարկման, որակի կառավարման համակարգերի ներդնում և զարգացում, այդ թվում՝ ԱԱՊ-ի և հիվանդանոցային ծառայությունների որակական ցուցանիշների, ազգային մակարդակում ծառայությունների գնահատման որակական և քանակական ցուցանիշների ներդնում և հաստատում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: 2018թ. հուլիսի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.86

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում ստեղծել համապատասխան դարան և հարցաշար, որտեղ դուրս գրվող հիվանդների համար կնախատեսվի տրամադրվող բուժսպասարկումից և բուժող բժշկից բավարարվածության ստուգման օբյեկտիվ մեխանիզմներ (գաղտնի և անանուն գնահատում-(feadback): 2018թ. հունիսի 30 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Կլինիկական ուղեցույցերի և պացիենտի վարման գործելակարգերի ներդրմամբ մշակել տարբեր հիվանդությունների համար հստակ կանոնակարգեր և ինդիկատորներ (ցուցիչներ), որոնք կհավաստեն հոսպիտալացման անհրաժեշտությունը: 2018 թ. դեկտեմբերի 20 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1