Բժշկական ծառայությունների մատուցման ընթացքում կոռուպցիոն ռիսկեր առաջանում են դեղերի շրջանառության տարբեր փուլերում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Կլինիկական ուղեցույցերի և պացիենտի վարման գործելակարգերի ներդրմամբ վերանայել և թարմացնել ՀՀ ԱՆ 14.05.2013թ թիվ 17-Ն հրամանով հաստատված հիմնական դեղերի ցանկը, նրանում ներառելով նաև մի շարք նոր ծառայություններում կիրառվող դեղերը (օրինակ մանկական և մեծահասակների պալիատիվ բուժօգնության մեջ գործածվող): 2018 թ. դեկտեմբերի 15 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 1.33

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Պետական պատվերի միջոցների հաշվին ձեռք բերվող դեղերի, քիմիական նյութերի, բժշկական սարքերի և պարագաների գնման գործընթացների կենտրոնացված համակարգի երկու փուլով ներդնում` համապատասխան փոփոխությունների իրականացում իրավական ակտերում` ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում, պետական պատվերի տեղադրման պայմանագրում փոփոխության իրականացում: 2018թ. նոյեմբերի 20 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մշակել մեխանիզմներ, որով բժիշկը հնարավորություն կունենա on-line ռեժիմով տեղեկանալու բուժհիմնարկում առկա դեղերի (առողջարանային-վերականգնողական կենտրոններում նաև ակտիվ ֆիզիկիկական կամ քիմական բիոնյութերը) մասին, կարողանա նշանակել և հիվանդին հասցնել բժշկական օգնություն և սպասարկում իրակացնող կազմակերոպությունում առկա իր նախընտրած դեղերը, հիվանդի պահանջի դեպքում կարողանա տրամադրել տեղեկատվություն (այդ թվում՝ գրավոր) օգտագործված դեղերի տեսականու, քանակի և յուրաքանչյուրի գնի մասին՝ առանց բուժհիմնարկի ադմինիստրացիայի միջամտության: 2018թ. դեկտեմբերի 30 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Արգելել բժիշկների կողմից չգրանցված դեղեր առաջարկելու հնարավորությունը՝ օրենքով: Ուսումնասիրել քրեական պատասխանատվություն նախատեսելու նպատակահարմարությունը և ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել առաջարկություններ: 2018թ. հոկտեմբերի 30 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մեկնարկել ՀՀ-ում լիցենզավորված բժշկական հաստատությունների, դեղատների և ապահովագրական ընկերությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների ու դեղերի հատկացման մասին գրանցումներն էլեկտրոնային առողջապահական համակարգում: Ապահովել գրանցումների փաստացի իրականացման մեկնարկը: 2018թ. մայիսի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 2.1

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1