Բուժօգնության տրամադրման փուլերից մեկը հիվանդանոցային խնամքի ծառայություններն են, որը ՀՀ-ում անհրաժեշտ չափով կանոնակարգված չէ, այդ թվում նաև մասնագետներին ներկայացվող կրթական և որակավորման չափանիշների մասով:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Հիվանդանոցային հատուկ խնամք իրականացնող բուժանձնակազմին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ծրագրի ներդրման նպատակով առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: 2018թ. հուլիսի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Լիցենզավորման գործող ընթացակարգերում կատարել համապատասխան փոփոխություն, որով կպահանջվի այսպիսի մասնագետների առկայությունը մի շարք մասնագիտացված բուժհաստատություններում կամ առանձին տեսակի բժշկական ծառայությունների մատուցման համար: 2018թ. դեկտեմբեի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 1.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ ուսումնական հաստատություններում հատուկ խնամք իրականացնողների մասնագիտության կրթական ծրագրի վերանայում, թարմացում և նոր առաջարկությունների ներկայացում: 2018թ. դեկտեմբեի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 1.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Հիվանդանոցային հատուկ խնամքի ծառայությունների մատուցման ուղեցույցների և/կամ չափորոշիչների մշակում ըստ հիվանդությունների (հիվանդությունների խմբերի)՝ անհրաժեշտության դեպքում նախաձեռնելով օրենսդրական փոփոխություններ: 2018 թ. դեկտեմբերի 20 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1