Դպրոցներում կառավարման խորհուրդների գործունեության անարդյունավետություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Մշակել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառավարման հայեցակարգ՝ հստակեցնելով կառավարման խորհուրդների ձևավորման, գործառույթների սահմանման, տնօրենների ընտրության, նշանակման կարգերը և բացառելով շահերի բախումը: 31.06.2018 Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 0.84

Գնահատման ցուցանիշները
1