Շահերի բախում դասագրքերի կազման և հրատարակման գործընթացում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Դասագրքերի մրցույթներին, դասագրքերի առարկայական գնահատման հանձնաժողովների աշխատանքներին արգելել որպես դասագրքերի հեղինակներ, խմբագիր կամ այլ ձևով դասագրքի ստեղծմանը մասնակցած/մշակող մասնագետների/ և նրանց հետ փոխկապակցված անձանց ներգրավումը: 30.06.2018թ. 30.06.2018թ. 30.12.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
Վերանայել դասագրքերին ներկայացվող պահանջները և գնահատման չափանիշները, մրցույթի և բողոքարկման գործընթացները դարձնելով առավել թափանցիկ: 30.06.2018թ. Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
Ստեղծել և ՀՀ ԿԳ նախարարի հրամանով հաստատել ընթացակարգեր դասագրքերի պատվերների ձևավորման թափանցիկության համար՝ բացառելով մարզպետարանների և այլ մարմինների կողմից դպրոցի ուսուցիչների և տնօրենների ուղղորդումները այս կամ այն դասագրքի տարբերակի ընտրության հարցում: Այդ նպատակով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն և Դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամ հայտեր ներկայացնելու գործընթացում ներդնել ուղղակիորեն դպրոցների կողմից դասագրքերի հայտեր ներկայացնելու էլեկտրոնային համակարգ: 30.12.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 1.0

Գնահատման ցուցանիշները
1