ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կրթական ծրագրերի ընտրության և դրամաշնորհների տրամադրման կարգի բացակայություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Մշակել և ներդնել ՀՀ պետական բյուջեից կրթությանը հատկացվող ֆինանսական միջոցներից, այդ թվում՝ պահուստային ֆոնդից, ֆինանսավորվող կրթական ծրագրերի (բացառությամբ պետական հանրակրթական դպրոցներին, միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին, բուհերին և գիտությանը հատկացվող պարտադիր տարեկան ֆինանսավորման) ընտրության, ինչպես նաև հասարակական կազմակեր պություններին, հիմնադրամներին և այլ կառույցներին դրամաշնորհների և ծրագրային օժանդակության տրամադրման կարգ: Մշակել և ներդնել նաև նման ծրագրերի և դրամաշնորհների ֆինանսավորման վերաբերյալ որոշումների կայացման մասնակցային, թափանցիկ և հաշվետու համակարգ: 30.12.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
1