Բուհերի գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության պակաս:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
«Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանել տեղեկատվության այն շրջանակը (ռազմավարական ծրագիր և նրա գործողությունների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն, ֆինանսական հաշվետվություն և այլն), որը ցանկացած բուհ պարտավոր կլինի հրապարակել: Յուրաքանչյուր տարի մշտադիտարկել բուհերի կողմից այդ տեղեկատվության հրապարակումը: 30.12.2018թ Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում 0.08

Գնահատման ցուցանիշները
Բուհ-եր (Համաձայնությամբ)

Պատասխանատու մարմին: None

Պատասխանատու մարմին: None

Հեռախոսահամար: +37499887766

Էլ․ փոստ: xxx@xx.xx

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1