Բուժօգնության ծառայություններ մատուցելու գործընթացում հիվանդների իրավունքների մասին իրազեկվածության ցածր մակարդակ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Վերանայել ՀՀ կառավարության 04.03.2004թ. թիվ 318-Ն որոշմամբ սահմանված հերթագրման կարգը՝ ապահովելով հերթագրման հնարավորինս թափանցիկ եղանակ, որը կերաշխավորի հերթագրված հիվանդների թվաքանակի, ընթացիկ հերթագրման ժամկետների, հերթագրման տեղերի քանակի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնությունը: Ստեղծել հիվանդների հերթագրման միասնական առցանց համակարգ, որը կընդգրկի պետպատվերով բուժօգնություն մատուցող բոլոր բժշկական կազմակերպությունների հերթագրումների հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և հնարավորություն կտա քաղաքացիներին, որևէ բժշկական կազմակերպություն դիմելիս, ընդունարանում պարզել այլ բժշկական կազմակերպությունում որևէ ծառայության գծով հերթագրված անձանց թիվը, հերթագրման ժամկետները, ինչպես նաև հերթագրման տեղերի քանակը՝ ըստ պետպատվերի ծրագրերի: 2018թ. հուլիսի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Վերահսկել յուրաքանչյուր բժշկական կազմակերպության պաշտոնական կայքում առողջապահության նախարարի կողմից սահմանված պարտադիր տեղեկատվությունը տեղադրելու վերաբերյալ պահանջի կատարումը, որը վերաբերվում է նաև ախտաբանաանատոմիական բաժանմունքներին: Տեղեկատվության մեջ ներառել նաև ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացնելու մասին տեղեկատվությունը, նշելով ախտորոշիչ հետազոտությունների ցանկը: 2018թ. ապրիլի 30 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մշակել և հրապարակել պետպատվերով բժշկական օգնությունից օգտվողի ուղեցույց, որտեղ ավելի մատչելի ձևով կներկայացվեն ՀՀ կառավարության ՀՀ կառավարության 04.03. 2004թ. Թիվ 318-Ն որոշմամբ և նախարարի հրամաններով կարգավորվող հարցերը: 2018թ. հուլիսի 30 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.86

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Առողջապահության նախարարության կողմից հսկողություն սահմանել, ,բուժհիմնարկենրի կայքէջերին առաջադրվող պարտադիր պահանջների կատարման նկատմամբ, ներառյալ ախտաբանաանատոմիական ծառայություններ մատուցող կենտրոնների գործունեությունը, սահմանելով պատասխանատվության միջոցներ չկատարողների նկատմամբ: 2018թ. փետրվարի 10 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

Մշակել և առողջապահության նախարարության կայքում, էլ. առողջապահության կայքում տեղադրել բուժծառայություններից օգտվողների հիմնական իրավունքների վերաբերյալ իրազեկման թերթիկ, երը պետք է պարունակի տեղեկատվություն նաև անվճար բուժծառայության կազմակերպման ամբողջ ծավալի, տեսակների, այդ ծառայությունը ստանալու քայլերի, ինչպես նաև բողոքարկման մեխանիզմների վերաբերյալ: 2018թ. ապրիլի 30 Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք չկա 1.4

Գնահատման ցուցանիշները
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն

Պատասխանատու մարմին: ՀՀ ԱՆ աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ

Պատասխանատու մարմին: Էմին Ավետիսյան

Հեռախոսահամար: 37410 56-56-81

Էլ․ փոստ: a_harutyunyan@moh.am

Դիմել միջոցառումն իրականացնող մարմին

1