Հարկային և մաքսային ծառայողների հակակոռուպցոին ատեստավորման անցկացում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Հարկային և մաքսային ծառայողների ատեստավորման շրջանակներում նախատեսել և անցկացնել հարկային և մաքսային ծառայողների հակակոռուպցիոն ատեստավորում Մինչև դեկտեմբերի 31, 2018 թվական Ֆինանսավորում չի պահանջում 0.0

Գնահատման ցուցանիշները
1