Հարկային և մաքսային ծառայողների վարքագծի կանոնների վերանայման անհրաժեշտություն և համապատասխանեցում միջազգային ստանդարտներին:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Մշակել և ներդնել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի վարքագծի կանոններ ՝ հիմնված միջազգային փորձի վրա, նախատեսելով այնպիսի վարքագծի նորմեր, ինչպիսիք են՝ լավ կառավարումը, բարեխղճությունը, այդ թվում նաև՝ էթիկան, շահերի բախումը, նվերների ընդունելու արգելքը Ապրիլի 30, 2018 թվական Ֆինանսավորում չի պահանջում 1.11

Գնահատման ցուցանիշները
1