Հարկային ծառայող-տնտեսվարող սուբյեկտ հարաբերություններում առկա խնդիրներ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Մշակել իրավական ակտի նախագիծ՝ նախատեսելով պատասխանատվություն միջնորդավորված հաշվապահական ծառայություններ առաջարկելու և/կամ մատուցելու համար Մարտի 31, 2018 թվական Ֆինանսավորում չի պահանջում 0.83

Գնահատման ցուցանիշները
Փոփոխություն կատարել հարկային ծառայողների վարքագծի կանոններում՝ նախատեսելով հարկային ծառայողների համար հաշվապահական գրասենյակների հետ փոխկապակցվածության վերաբերյալ շահերի բախման հայտարարագրման պարտականություն Մարտի 31, 2018 թվական Ֆինանսավորում չի պահանջում 1.2

Գնահատման ցուցանիշները
Հարկային մարմիններում տեղադրել հարկային ծառայողների կողմից հաշվապահական ծառայություններ առաջարկելու, մատուցելու, նմանօրինակ ծառայություններ ստանալու համար երրորդ անձանց մոտ ուղղորդելու (միջնորդավորված ծառայություններ) մասին արգելող ցուցանակներ: Համանման ցուցանակ տեղադրել ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կայքի առաջին էջում, ինչպես նաև տնտեսվարող սուբյեկտներին տեղեկություններ տրամադրվող բաժնում Հունվարի 30, 2018 թվական Ֆինանսավորում չի պահանջում 3.0

Գնահատման ցուցանիշները
1