Հարկային և մաքսային ծառայողների կարգապահական պատասխանտվությունը:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ում հրապարել հարկային և մաքսային ծառայողներին պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշումները (առանց օրենքով պաշտպանվող անհատական տվյալների և գաղտնիք համարվող տեղեկությունների հրապարակման), դրանցում ներառելով խախտման բնույթը, որի համար ծառայողները ենթարկվում են կարգապահական պատասխանատվության Փետրվարի 28, 2018 թվականից մինչև Դեկտեմբերի 31, 2018 թվական Ֆինանսավորում չի պահանջում 1.43

Գնահատման ցուցանիշները
1