Մաքսային արժեքի որոշման՝ «Գործարքի գնի» մեթոդի կիրառման խնդիրները:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Ստեղծել «Գործարքի արժեք» մեթոդի կիրառման արագ արձագանքման խումբ՝ հնարավորության դեպքում ներգրավելով բիզնեսի շահերը ներկայացողներ կազմակերպությունների Հունիսի 30, 2018 թվական Պետական բյուջե, օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ

Ֆինանսական գնահատականը
0.83

Գնահատման ցուցանիշները
1