Մաքսային հսկողության «Կանաչ ուղի» և «Դեղին ուղի» ընթացակարգերի ընտրությունից հետո համապատասխան մարմնի որոշման հիման վրա կարող է կիրառվել հսկողության «Կարմիր ուղի» ընթացակարգը:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ Միջոցառման իրականացման ժամանակահատված Ֆինանսավորման աղբյուր Կատարողական Միջոցառումն իրականացնող մարմին
Վերանայել «Կանաչ ուղի» և «Դեղին ուղի» հսկողության տեսակների ընտրության համար ռիսկերի ցուցիչները, ռիսկի աստիճանները, ռիսկի աստիճանների տոկոսները, ռիսկի չափանիշները Հունիսի 30, 2018 թվական Ֆինանսավորում չի պահանջվում 0.75

Գնահատման ցուցանիշները
Վերանայել մաքսային հսկողության հետբացթողումային հսկողության ռիսկերի ցուցիչները, ռիսկի աստիճանները, ռիսկի աստիճանների տոկոսները, ռիսկի չափանիշները Հունիսի 30, 2018 թվական Ֆինանսավորում չի պահանջվում 0.29

Գնահատման ցուցանիշները
1