Պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Կոռուպցիոն ռիսկ Խնդրի բովանդակություն
ՀՀ-ում բացակայում է մաքսային հսկողության 4-րդ` «Կապույտ ուղի» ընթացակարգը:

Շուրջ 84 երկրներում այդ նպատակով ներդրված ASYCUDA համակարգի ընտրողականության մոդուլում նախատեսված է նաև «Կապույտ ուղի» ընթացակարգը, որը ենթադրում է հսկողություն ավելի ուշ փուլերում՝ մաքսային աուդիտի միջոցով:

ASYCUDA համակարգը նախատեսում է ռիսկայնության 4 ուղիներ`

    • Կարմիր ուղի (Ֆիզիկական զննում),

    • Դեղին ուղի (Փաստաթղթային զննում)

    • Կանաչ ուղի (Առանց զննման),

    • Կապույտ ուղի (Հետբացթողումային աուդիտ (Post clearance audit):

Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ կայքում ներդնել տրանսպորտային միջոցների մաքսային վճարների առցանց հաշվիչ: Կոռուպցիոն ռիսկերի առաջացման հիմնական նախադրյալը՝ դա անձի անիրազեկությունն է, ինչը կամա թե ակամա հնարավոր է դարձնում տարբեր չարաշահումների և հայեցողական լիազորությունների կիրառումը:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգավորումների հստակեցման անհրաժեշտություն:
Հարկային մարմինների կողմից իրականացվող օպերատիվ հետախուզական որոշ միջոցառումների արդյունքում օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող աշխատակիցները հարուցում և իրականացնում են վարչական վարույթներ, ինչի արդյունքում հատվում են վարչական վարույթներ և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ իրականացնելու լիազորությունները: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Տնտեսվարող սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների կատարելագործում:
1) ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի 12.04.2016թ.-ի1 18-Ն հրամանով սահմանված չէ գանգատարկման հանձնաժողովի անդամների ցանկը, կարգավորված չեն անդամների շահերի բախման հիմնահարցերը:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Ստուգումների կազմակերպման և անցկացման կարգավորումները:

Տնտեսվարող սուբյեկտները տեղեկացված չեն հարկային ստուգումներ իրականացնելուց առաջ ստուգման ընտրանքի և ծրագրի կազմման, ստուգման խմբի ղեկավարի և անդամների նշանակման ընթացակարգերին:

Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Հարկային և մաքսային ծառայությունների մասին հետազոտություններ: Հարկային և մաքսային ծառայությունների մասին հետազոտությունների (Service delivery surveys) իրականացման բացակայություն, որի միջոցով անկախ վերլուծություն իրականացնող ընկերությունը/կազմակերպությունը կիրականացնի շահառուների և հասարակության հետազոտություններ, պարզելու հասարակությանը մատուցվող ծառայությունների որակը, բարեփոխումների իրականացման ընթացքը, հասարակությանը  ոչ պատշաճ որակի ծառայություններ մատուցելու պատճառները և համակարգում առկա այլ խնդիրներ:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Պատասխանատվության կիրառում՝ մաքսային հայտարարագրերում փոքր խախտումների առկայության հայտնաբերման դեպքում: Մաքսային հայտարարագրերում փոքր խախտումների առկայության հայտնաբերման դեպքում կիրառվում է վարչական պատասխանատվություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Հակակոռուպցիոն բնույթի հանրային իրազեկման քարոզարշավների կազմակերպում: Տնտեսվարող սուբյեկտների շրջանում հարկային և մաքսային ոլորտներում հակակոռուպցիոն ընկալման մակարդակի բարձրացման անհրաժեշտություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
< 1 2