Առողջապահության ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի և դրանց չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Կոռուպցիոն ռիսկ Խնդրի բովանդակություն
Պետական մասնակցությամբ բուժհիմնակների գործադիր մարմինների կողմից կամայական որոշմամբ կադրեր ընտրելու հնարավորություն:  100 տոկոս՝ պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող առողջապահության ոլորտի բաժնետիրական ընկերությունների կադրերի ընտրության գործընթացը կարգավորվում է ՀՀ կառավարության որոշմամբ: Սակայն փաստացի որոշումը չի իրականացվում տարբեր պատճառներով: Ստացվում է, որ կամ պետության կողմից սահմանված կարգավորումները անտեսվում են միտումնավոր կամ այն կիրառելն օբյեկտիվորեն հնարավոր չէ, ինչն առավել քան անթույլատրելի է:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Բուժծառայության որակի գնահատման մեխանիզմների անկատարություն կամ բացակայություն: Բուժծառայության որակի գնահատման մեխանիզմների բացակայությունը կամ ոչ կատարյալ լինելը բերում է մի շարք կոռուպցիոն դրսևորումների:
Հարկավոր է, որպեսզի բուժօգնության ծառայության որակի նկատմամբ լինեն ինչպես ներքին հսկողական մեխանիզմներ, այնպես էլ ազգային մակարդակում ծառայությունների գնահատման որակական և քանակական ցուցանիշներ: Խնդրահարույց է այն մոտեցումը, որ ինչպես թերի բուժման, այնպես էլ անփոփոխ ելքով բուժման դեպքերում ֆինանսական փոխհատուցումը կատարվում է ընդհանուր սկզբունքներով՝ առանց հաշվի առնելու որակական տարբերությունը: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Ախտորոշման կայացման օրենսդրական կարգավորումների բացակայություն: Ամենավտանգավոր կոռուպցիոն ռիսկերից է կեղծ ախտորոշումներ կայացնելը: Սրանք մուլտիպլիկատոր ազդեցություն ունեն:
Չնայած առաջարկված չեզոքացման միջոցառուներին, ինչպիսիք են.
  1. Երկրորդ կարծիքի ներդրումը 
  2. Հանձնաժողովների կազմի գաղտնիության պահպանումը: 
  3. Էլեկտրոնային առողջապահության ներմուծմամբ նաև հիվանդի նախնական ողջ անամնեզի առկայությունը 
  4. Գործատուների կողմից իրենց վստահելի մասնագետների կարծիքի հարցումը: 

Այնուամենայնիվ դեռ արդյունավետ պայքարի միջոցներ չեն հայտնաբերվել; 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Բուժհաստատությունների լիցենզավորման գործընթացի վերանայման անհարժեշտություն: Բուժհաստատությունների գործունեության լիցենզիա տալու հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկերը կապված են գործընթացի ոչ կատարյալ լինելու հետ Օրինակ
https://www.e-gov.am/licenses/ կայքում առկա էլեկտրոնային հայտերի ընդունման ձևաչափը և կարգը ընդհանուր առումներով է նկարագրում լրացման և ներկայացման գործընթացը բոլոր բնագավառների համար, իսկ հատկապես առողջապահության բնագավառի տարբեր ոլորտների (դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ աանհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացում, գենետիկ ինժեներիայի գործունեություն) համար ուղեցույցը (guide) բացակայում է:) Բոլոր բուժհիմնարկների համար, գործունեության լիցենզիա ստանալու համար ՀՀՇՆ-ն (ՍՆիՊ)-ը սահմանում է նորմեր, որոնք վերաբերվում են ինչպես բուժհաստատության տարբեր ենթակառուցվածքներին, այնպես էլ հիվանդասենյակներին, առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների հիվանդների ընդուման սենյակներին,
դիահերձարանների դիակների պահպանման սենյակներին և սառնարանային համակարգերին,
ինչպես նաև հիվանդների մատչելիությունն ապահովող մի շարք ենթակառույցներին, առանց հաշվի առնելու դրանց առանձնահատկությունները:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Բուժհաստատություններում իրականացվող տեսչական ստուգումների ստուգաթերթերի թերի կարգավորումներ:
Հաշվի առնելով, որ առկա ստուգաթերթերիը կազմվել են տարբեր տարիներին, տարբեր հեղինակների ու խմբերի կողմից, անհրաժեշտություն է առաջացել առողջապահության տարբեր կառուցվածքներին վերաբերվող ստուգաթերթերը վերանայել, թարմացնել: Բոլոր նշված ստուգաթերթերը պետք է ունենան նույն կառուցվածքը և ներկայացնեն նույն բնույթի պահանջներ: Օրինակ՝ մի ստուգաթերթում առկա է ՍՆիՊ-ի նորմերին համապատասխան հիվանդասենյակների պահանջը և նույնիսկ գրված է ամեն մեկի մակերեսների չափը, իսկ մյուսում նման պահնջը բացակայում է:
Անհրաժեշտ է մշակել նոր ստուգաթերթեր մի շարք բուժծառայությունների համար, ինչպես օրինակ հոգեբուժարանները, շտապ բուօգնության , առողջարանային- վերականգնողական ծառայությունները, ախտաբանաանատոմիական ծառայությունները, պալիատիվ բժշկական կենտրոնները, և այլն: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
< 1 2