Կրթության ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի եվ դրանց չեզոքացմանը/ նվազեցմանը ուղղված միջոցառումներ
Կոռուպցիոն ռիսկ Խնդրի բովանդակություն
Կոռուպցիոն ռիսկեր երեխաներին մանկապարտեզ ընդունելու ժամանակ: Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, երեխաներին մանկապարտեզ ընդունելու ժամանակ երբեմն առկա են լինում գումար պահանջելու, հովանավորչության և նեպոտիզմի (միջնորդի միջոցով) դեպքեր:
Այս երևույթը կանխարգելելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանը
ժամանակավորապես ստեղծել է «Մանկապարտեզ-հերթագրում» էլեկտրոնային համակարգը, որը ավտոմատ կարգով է հերթագրում երեխաներին և ցույց է տալիս, որ երեխայի հերթը արդեն հասել է: Սակայն այս ծրագիրը առկա չէ մյուս քաղաքային համայնքներում:   
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Կոռուպցիոն ռիսկեր մանկապարտեզների վարիչների, դաստիարակների աշխատանքի ընդունման գործընթացում: Մանկապարտեզների վարիչների, դաստիարակների աշխատանքի ընդունման գործընթացը պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր, քանի որ նրանք աշխատանքի են ընդունվում ոչ մրցութային եղանակով:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Վարչական կոռուպցիա նախադպրոցական հաստատություններում: Մանկապարտեզներում լինում են դրամահավաքության դեպքեր կենցաղային պարագաներ և գրենական պիտույքներ գնելու համար:  
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Հակակոռուպցիոն դաստիարակության բացակայություն: Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը հակակոռուպցիոն պայքարում կարելի է արմատական հաջողությունների հասնել այն դեպքում, երբ հակակոռուպցիոն մտածելակերպն ու արժեքները ձևավորվում են մարդու վաղ հասակից: Մեզանում նախադպրոցական հաստատություններում այդ ուղղությամբ աշխատանքներ գրեթե չեն տարվում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Դպրոցներում կառավարման խորհուրդների գործունեության անարդյունավետություն:
Դպրոցների կառավարման խորհուրդների գործունեությունը հաճախ անարդյունավետ է և կրում է ձևական բնույթ:   
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Հանրակրթական հաստատությունները ենթարկվում են քաղաքական ուժերի ազդեցության, հատկապես նախընտրական շրջանում:
Հանրակրթական դպրոցների ռեսուրսների շահագործում որպես վարչական ռեսուրս. քարոզարշավների, ընտրական գործընթացների և տարբեր տոնակատարությունների ժամանակ դպրոցական անձնակազմը կամավոր-պարտադիր սկզբունքով ներգրավվում է: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Շահերի բախում դասագրքերի կազման և հրատարակման գործընթացում: Դասագրքերի մրցույթների կազմակերպման և իրականացման, պատվերների ձևավորման գործընթացներում առկա են շահերի բախման իրավիճակներ և կոռուպցիոն ռիսկեր: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Շահերի բախում և կոռուպցիոն ռիսկեր մանկավարժական աշխատողների աշխատանքի վարձատրության, մասնագիտական առաջխաղացման և այլ ոլորտներում: Այս ոլորտները առավել հստակ կանոնակարգրված չեն, ուստի նրանցում առկա են շահերի բախման դրսևորումներ և կոռուպցիոն ռիսկեր: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Դպրոցներում կրկնուսուցման և դրամահավաքության դրսևորումներ:
1. Հանրակրթական դպրոցներում առկա են ուսումնական առաջադիմության կողմնակալ գնահատման, ներառյալ գնահատականների մտադրված ձևով բարձրացման դեպքեր:
Ուսուցիչների կողմից, այդ թվում տնօրենների թողտվությամբ, դպրոցում կամ դպրոցից դուրս վճարովի հիմունքներով կազմակերպվում և իրականացվում է ուսումնական պարտադիր ծրագրի կրկնուսուցում: Արդյունքում, տեղի է ունենում հանրակրթական դպրոցներում ուսումնական առաջադիմության կողմնակալ գնահատում՝ ինչպես ընթացիկ գնահատման, այնպես էլ ավարտական քննությունների ժամանակ՝ ի նպաստ այն աշակերտների, որոնք մասնակցել են լրացուցիչ արտադասարանական պարապմունքներին:
2. Որոշ դպրոցներում, այդ թվում նաև ծնողական խորհուրդների միջոցով, տարբեր առիթներով (ավարտական երեկո, սպորտ դահլիճի վերանորոգում, սպորտային գույքի ձեռք բերում և այլն) աշակերտներից դրամ հավաքելու պրակտիկա: Միշտ չէ, որ աշակերտներին և նրանց ծնողներին իրազեկում են, թե որքանով են արդյունավետ ծախսվել հավաքված միջոցները:  
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Կրթության ոլորտը կարգավորող օրենքները չեն պարունակում էթիկայի նորմերին վերաբերող դրույթներ: Օրենսդրորեն սահմանված էթիկայի նորմերի բացակայությունը երբեմն հանգեցնում է մանկավարժների կողմից ոչ էթիկական վարքագծի դրսևորմանը: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
1 2 3 >