Կրթության ոլորտում հայտնաբերված կոռուպցիոն ռիսկերի եվ դրանց չեզոքացմանը/ նվազեցմանը ուղղված միջոցառումներ
Կոռուպցիոն ռիսկ Խնդրի բովանդակություն
ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կրթական ծրագրերի ընտրության և դրամաշնորհների տրամադրման կարգի բացակայություն: Նման կարգի բացակայությունը հասարակության որոշ շրջանակներում կասկածանքի տակ է դնում կայացված որոշման օբյեկտիվությունը: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Բուհերում քաղաքական ազդեցության ռիսկեր:
Բուհերի կառավարման խորհուրդները քաղաքականացված են: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Բարձրագույն կրթության ոլորտում ակադեմիական անազնվություն:

Բարձրագույն կրթության բոլոր մակարդակներում և կրթության մասնակիցների տարբեր խմբերի կողմից գրագողության տարածվածություն գրավոր ակադեմիական աշխատանքների նախապատրաստման ժամանակ:

Լինում են դասախոսների կամ վարչական աշխատողների կողմից արդեն պաշտպանած մագիստրոսական թեզերի կամ դիպլոմային ավարտական աշխատանքների վաճառքի դեպքեր:


Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Կոռուպցիոն ռիսկեր բուհերի դասախոսների աշխատանքի ընդունման, առաջխաղացման, գործուղումներ մեկնելու ժամանակ: Պրոֆեսորադասախոսական և վարչական համա կազմի աշխատանքի ընդունման, ազատման, առաջխաղացման, արտասահմանյան գործուղումներ մեկնելու գործ ընթացները իրականացվում են չարաշահումներով և հովանա վորչությամբ, առկա է այդ գործընթացների թափանցիկութան և հաշվե տվողականության բարելավման անհրաժեշտություն:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Էթիկայի կանոնների բացակայություն բարձրագույն կրթության ոլորտում: Բարձրագույն կրթության ոլորտում չկան սահմանված էթիկայի կանոններ, որոնք կանդրադառնան նաև շահերի բախման, բարձրագույն կրթության իրականացման ժամանակ քաղաքական զսպվածության, չեզոքության և այլ հարցերի:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Հակակառուպցիոն դասընթացների սակավություն: Սահմանափակ թվով բուհերում են առկա  հակակոռուպցիոն դասընթացներ, ինչը չի նպաստում:
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Բուհերի գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության պակաս:
Բուհերը իրենց կայքէջերում չեն հրապարակում իրենց ռազմա վարական ծրագրերը և նրանց գործո ղությունների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը, էթիկայի կանոնները, կրթական ծրագրերը, ֆինանսական հաշվետվությունները և այլն: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
Կրթության ոլորտին հատկացվող ֆինանսական միջոցների բաշխման ու ծախսման, ոչ լիարժեք թափանցիկություն:  Բուհերի բյուջեների կառավարման, ինչպես նաև գնումների իրականացման գործընթացները թափանցիկ չեն և գոյություն չունի հանրային հաշվետվողականության հստակ մեխանիզմ, ինչը կարող է հանգեցնել ֆինանսական միջոցների անարդյունավետ ծախսի:
2.Չեն վերահսկվում ուսանողական խորհուրդների կատարված ծախսերը: 
Ռիսկի չեզոքացմանը և (կամ) նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ
< 1 2 3